Právne informáciePodmienky použitia internetovej stránky www.chemstroj.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Podmienky používania internetovej stránky (ďalej len "podmienky") upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú webstránku www.chemstroj.sk (ďalej len "webstránka").

1.2. Prevádzkovateľom webstránky je spoločnosť CHEMSTROJ, s.r.o., so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 674 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 25207/V, ktorá je súčasťou holdingu ENERGOCHEMICA (ďalej len "prevádzkovateľ").

1.3. Používaním webstránky sa rozumie najmä nie však výlučne vstup a prehliadanie obsahu webstránky, načítavanie a sťahovanie z webstránky a vkladanie dát do príslušných sekcií, formulárov a polí webstránky.

1.4. Užívateľ bez výhrad súhlasí so znením podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.5. V prípade, že užívateľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže a/alebo nechce dodržiavať ustanovenia podmienok je povinný webstránku nepoužívať, resp. ihneď používanie webstránky ukončiť. Zodpovednosť za prípadné porušenie podmienok tým nie je dotknutá.

1.6. Prevádzkovateľ týmto poskytuje užívateľovi právo na používanie webstránky. Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že:

a) rozsah používania webstránky určitým užívateľom bude obmedzený;

b) používanie webstránky bude určitému užívateľovi zakázané;

c) používanie webstránky alebo jej časti bude podmienené zaplatením určitého poplatku.

2. Autorské práva a duševné vlastníctvo

2.1. Obsah webstránky, dizajn webstránky, grafické vyobrazenie, obrázky, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy ako aj texty uvedené na webstránke sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti jeho autorov a podliehajú ochrane v zmysle príslušných právnych predpisov, predovšetkým zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej ako „autorský zákon").

2.2. Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich sa diel nachádzajúcich sa na webstránke je prevádzkovateľ.

2.3. Webstránka ako ani žiadna z jej častí nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa kopírovaná ani inak užívaná spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami a aplikovateľnými právnymi predpismi.

2.4. V prípade, že užívateľ uloží na webstránku akékoľvek informácie/dáta, či už vo forme zdrojových kódov, textov, obrazov, videí, zvukovo-obrazových záznamov, alebo v inej forme, ktorých je autorom, poskytuje prevádzkovateľovi neodvolateľný, bezvýhradný a bezodplatný súhlas na použitie a používanie týchto dát pre reklamné, marketingové, informačné, výrobné, komerčné a iné obdobné potreby prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený predmetné dáta užívať, upravovať, ďalej poskytnúť tretej osobe, použiť pri tvorbe výrobkov/služieb.

3. Povinnosti užívateľa

3.1. Každý užívateľ webstránky je povinný užívať webstránku výlučne spôsobom a za podmienok stanovených v podmienkach.

3.2. Používaním webstránky užívateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že:

a) je osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu; alebo

b) pokiaľ nie je osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, nebude prostredníctvom webstránky bez zákonného zástupcu uskutočňovať úkony, ktoré spôsobujú vznik, zmenu alebo zánik právnych vzťahov.

3.3. Užívateľ nesmie:

a) zasahovať do systémov a hardwarového vybavenia tvoriaceho webstránku;

b) zasahovať do softwarového vybavenia tvoriaceho webstránku iným spôsobom ako je povolené v podmienkach;

c) umiestňovať na webstránku akékoľvek údaje/dáta:

i. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať autorské a iné obdobné práva;

ii. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať obchodné tajomstvo, resp. skutočnosti utajované podľa osobitných právnych predpisov, resp. obchodné meno a/alebo dobrú povesť prevádzkovateľa;

iii. ktoré sú zdrojom počítačových vírusov, trójskych koňov, adware, malware, spyware, a iných znakových a číselných reťazcov, ktorých účelom je monitorovanie aktivity tretích osôb alebo neautorizovaný

zásah do softwarového vybavenia informačných technológií tretích osôb alebo softwarového vybavenia tvoriaceho webstránku;

iv. obsahujúce obchodné ponuky a/alebo reklamu produktov/služieb vo forme nevyžiadanej elektronickej pošty (spam);

v. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať právnymi predpismi chránené záujmy tretích osôb, najmä dáta, ktorých obsahom môžu byť tieto záujmy poškodené/ohrozené z dôvodu sexuálnej, rasovej, etnickej, národnostnej, náboženskej, politickej a inej diskriminácie;

vi. ktorých obsahom je zobrazenie konania/skutočností znevažujúcich ľudskú dôstojnosť, zobrazujúcich utrpenie a iné formy neľudského zaobchádzania;

d) umiestňovať na webstránku akékoľvek údaje/dáta obsahujúce obchodné ponuky a/alebo reklamu produktov/služieb, okrem prípadu, kedy sa jedná o webstránku, ktorá je výslovne určená na reklamné a inzertné účely;

e) na diskusných a inzertných fórach webstránky (ak existujú) vystupovať spôsobom, ktorý je demonštratívne uvedený v ods. 3.3, písm. c) podmienok.

3.4. Užívateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa vytvárať hypertextové prepojenia (link) obsahujúce odkazy na webstránku. V prípade udelenia súhlasu s vytvorením hypertextového prepojenia na webstránku je užívateľ povinný zabezpečiť, aby webstránka, na ktorej sa nachádza link na webstránku:

a) neobsahovala informácie/dáta, ktoré urážajú a/lebo znevažujú prevádzkovateľa a/alebo jeho výrobky alebo služby;

b) neobsahovala žiadne negatívne referencie na prevádzkovateľa a/alebo jeho výrobky alebo služby;

c) neobsahovala logá, označenia a iné prvky, ktorých majetkové práva chránené podľa autorského práva patria prevádzkovateľovi, pokiaľ ich umiestnenie na webstránke s hypertextovým odkazom na webstránku prevádzkovateľ vopred písomne neschválil;

d) neobsahovala informácie/dáta uvedené v ods. 3.3, písm. c), bod. v. a vi. podmienok.

3.5. V prípade, že sa na webstránke nachádza software určený na stiahnutie a následné používanie užívateľom, je užívateľ povinný užívať predmetný software spôsobom určeným zmluvou o poskytnutí licencie koncovému užívateľovi (End User Licence Agreement).

3.6. Ak sa na webstránke nachádzajú dokumenty/materiály určené na stiahnutie a následné používanie užívateľom je užívateľ povinný tieto používať výlučne na nekomerčné účely a zároveň dodržiavať všetky podmienky a obmedzenia vyplývajúce z autorského práva a iných aplikovateľných právnych predpisov.

3.7. Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený rozhodnúť o tom, že určitá časť webstránky bude prístupná užívateľovi na základe registrácie. Na registráciu a následné používanie registráciou podmienenej časti webstránky neexistuje právny nárok. Pri procese registrácie je užívateľ povinný v rozsahu požadovanom prevádzkovateľom uviesť úplné a pravdivé údaje a tieto bez zbytočného odkladu v prípade zmeny aktualizovať.

3.8. Užívateľ je povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu jeho identifikačných údajov používaných za účelom vstupu do časti webstránky podmienenej registráciou. Za akékoľvek zneužitie týchto údajov, resp. užívanie časti webstránky podmienenej registráciou neoprávnenými osobami zodpovedá výlučne užívateľ.

3.9. Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený rozhodnúť o:

a) odmietnutí registrácie určitého užívateľa;

b) zrušení prístupu registrovaného užívateľa k registráciou podmienenej časti webstránky.

4. Zodpovednosť

4.1. Každý užívateľ, ktorý akýmkoľvek spôsobom používa webstránku v plnej miere zodpovedá za prípadné porušenie svojich povinností. V prípade, že užívateľ pri používaní webstránky koná v mene právnickej osoby, či už ako štatutárny orgán, zástupca, zamestnanec, alebo na základe zmluvného (spravidla mandátneho) alebo iného obdobného vzťahu za prípadné porušenie povinností pri používaní webstránky zodpovedá tiež právnická osoba v mene ktorej vyššie užívateľ koná.

4.2. Informácie/dáta uvedené na webstránke sú pripravené za účelom zvýšenia splnenia legislatívne uložených povinností, kvality výrobkov a služieb Prevádzkovateľa, príp. tretích osôb a zvýšenia komfortu užívateľa.

4.3. Napriek tomu, že prevádzkovateľ vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie aktuálnosti a kvality údajov nachádzajúcich sa na webstránke, nie je možné zabezpečiť, že údaje na webstránke sú aktuálne a úplné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené neúplnosťou, neaktuálnosťou, a prípadnou nekvalitou informácií/dát uvedených na webstránke. Informácie zverejnené na webstránke nie je možné v žiadnom prípade považovať za radu, poradenstvo alebo konzultáciu právnej, ekonomickej, investičnej, zdravotnej, technickej ani inej odbornej povahy a prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne prípadné škody spôsobené nesprávnosťou, nevhodnosťou alebo neaktuálnosťou zverejnenej informácie. Pre získanie kvalifikovaného poradenstva v danej oblasti je užívateľ povinný kontaktovať príslušného odborníka.

4.4. Napriek tomu, že prevádzkovateľ sa snaží poskytnúť na sťahovanie software a materiály, ktoré podľa jeho najlepšieho vedomia neobsahujú žiadne škodlivé/deštruktívne mechanizmy, prevádzkovateľ neručí za bezpečnosť programov a materiálov nachádzajúcich sa na webstránke pre účely stiahnutia a používania užívateľmi. Každý užívateľ je povinný software stiahnutý z webstránky na vlastnú zodpovednosť preveriť, či neobsahuje škodlivé mechanizmy demonštratívne uvedené v ods. 3.3, písm. c), bod. iii. podmienok.

4.5. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za žiadne škody spôsobené:

a) stratou, poškodením, vymazaním alebo akýmkoľvek znehodnotením dát užívateľa nachádzajúcich sa na webstránke, alebo na akomkoľvek dátovom nosiči/médiu užívateľa;

b) prípadnou nefunkčnosťou alebo nedostupnosťou webstránky.

4.6. Výška akéhokoľvek zodpovednostného nároku, ktorá môže užívateľovi voči prevádzkovateľovi vzniknúť je limitovaná výškou poplatkov zaplatených užívateľom prevádzkovateľovi za užívanie webstránky v období jedného (1) kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom škoda vznikla.

4.7. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za obsah:

a) príspevkov, názorov, podnetov a vyjadrení užívateľov, ktoré ten - ktorý užívateľ zverejnil v časti webstránky určenej na diskusiu (ak taká časť na webstránke existuje);

b) stránok na ktoré odkazuje hypertextové prepojenie nachádzajúce sa webstránke.

4.8. Užívateľ zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne v dôsledku porušenia jeho zákonných povinností, zmluvných povinností ako aj povinností vyplývajúcich z podmienok.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Pre posudzovanie vzťahov, riešenie sporov, ukladanie práv a povinností založených pri používaní webstránky medzi prevádzkovateľom a užívateľom je rozhodným právom právny poriadok Slovenskej republiky predovšetkým Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podporne ďalšie právne predpisy.

5.2. Užívateľ je pri používaní webstránky povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade, ak užívateľ nemá bydlisko na území Slovenskej republiky a/alebo právnická osoba, v ktorej mene alebo, na ktorej účet koná, má sídlo mimo územia Slovenskej republiky je užívateľ pri používaní webstránky povinný dodržiavať tiež právne predpisy krajiny, v ktorej má užívateľ bydlisko, ako aj právne predpisy krajiny, v ktorej má sídlo právnická osoba, v ktorej mene alebo, na ktorej účet užívateľ koná.

5.3. Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s používaním webstránky patrí do právomoci slovenských súdov. Pri rozhodovaní sporu budú súdy postupovať podľa slovenských procesných predpisov.

5.4. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie podmienok ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení podmienok. Neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie podmienok sa automaticky nahradí takým ustanovením slovenského právneho poriadku, ktoré z hospodársko-ekonomického pohľadu najbližšie vystihuje podstatu neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia podmienok. Žiadny nárok užívateľa voči prevádzkovateľovi nemôže byť postúpený na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.

5.5. Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený na základe vlastného uváženia zmeniť znenie podmienok. Zmena podmienok je účinná odo dňa ich zverejnenia na webstránke.

Cookies

Zásady používania súborov cookie

Zásady používania cookies na  webovej stránke spoločnosti CHEMSTROJ, s.r.o. informujú užívateľov o využívaní týchto súborov a im podobných v súlade s §55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Udelením súhlasu povoľujete našej webstránke ukladanie cookies na vašom zariadení. Podrobnosti o odvolaní súhlasu sú uvedené nižšie v časti „ako kontrolovať súbory cookie“.

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (napríklad jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže pri prehliadaní jej jednotlivých stránok ich nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?

Na stránkach www.chemstroj.sk používame cookies, ktoré nám pomáhajú prispôsobiť stránku Vašim potrebám.

Vaše súkromie je pre nás dôležité, a preto sú všetky tieto údaje anonymné a o užívateľovi nezaznamenávajú žiadne osobné údaje, ani údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii jeho osoby. Tieto údaje sú využívané len na štatistické, technické a marketingové účely.

Spoločnosť CHEMSTROJ, s.r.o. tieto údaje nevyužíva v žiadnych interných štatistikách.

Cookies nepoužívame na žiadne iné účely ako sú uvedené nižšie. Jednotlivé údaje sú sprístupnené len pre vybraných zamestnancov spoločnosti a oprávneného správcu našej webovej stránky.

Názov Interný / tretej strany Kategória Popis - účel Platnosť
_ga Google Analytics performačné Slúži na rozlíšenie užívateľov. 2 roky
_git Google Analytics performačné Slúži na rozlíšenie užívateľov. 24 hodín
_gat Google Analytics performačné Slúži na reguláciu počtu požiadaviek. 1 minúta
cookie-agreed Interný základné Slúži na uloženie informácie o súhlase / odmietnutí použitia cookies. 100 dní
has_js Interný základné Slúži na uloženie informácie, či prehliadač podporuje JavaScript. 0 sekúnd

Ako kontrolovať súbory cookies

Súbory cookies, ktoré používame na našej webstránke, sú trvalé a dočasné. Trvalé cookies ostávajú vo Vašom zariadení aj po opustení našich stránok, dočasné sa vymažú po ukončení návštevy/zavretí prehliadača.

Všetky cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači alebo inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Návod na blokovanie a zmazanie cookies nájdete na domovských stránkach Vašich prehliadačov. Podrobnosti o odstraňovaní a odmietaní súborov cookies a ďalšie informácie o týchto súboroch nájdete aj na webovej lokalite www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.

Informácie o používaní súborov cookies v prehľadávačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti o odmietnutí a odstránení takýchto súborov cookies nájdete v príručke k Vášmu telefónu alebo tabletu. Po blokovaní súborov cookies budete môcť aj naďalej navštevovať naše stránky, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Zároveň sa nebudú ukladať Vaše preferované nastavenia webovej lokality, nebudeme môcť analyzovať návštevnosť našich stránok a prispôsobovať ich nastavenia potrebám užívateľov.

Kategórie cookies

Z hľadiska funkcie a účelu použitia delíme cookies do 4 kategórií (základné/nevyhnutné,  performačné, funkčné, marketingové)

Základné

Sú dôležité pre pohyb na stránke a využívanie jej funkcionalít. Bez týchto cookies nie je možné používať niektoré zo základných služieb.

Performačné

Zaznamenávajú informácie o používaní stránky, napr. operačný systém, internetový prehliadač alebo najčastejšie užívateľom navštívené stránkach. Informáciu sú zhromažďované anonymne. Neuskutočňujú identifikáciu jednotlivca. Slúžia výhradne na účely rozvoja a zlepšenia našej webstránky.

Funkčné

Umožňujú našej webstránke ukladanie predtým zadaných informácií a možností (napr. meno užívateľa, nastavenie jazyka, poloha, e-mail). Slúžia na účely personalizácie webstránok.

Marketingové

Slúžia na poskytnutie pre Vás relevantného a prispôsobeného obsahu, k zobrazovaniu reklamy a meraniu jej efektivity. Zaznamenávajú efektivitu reklamných odporúčaní. Ich výsledky bývajú zdieľané s tretími stranami.

Časové rozlíšenie cookies

Na základe dĺžky ich platnosti/výskytu v zariadení rozlišujeme dočasné cookies a trvalé cookies.

Dočasné cookies

Dočasné cookies sú aktívne počas konkrétneho spustenia webového prehliadača. Umožňujú nám prepojiť všetky činnosti užívateľa počas tohto konkrétneho spustenia prehliadača. Ich platnosť vyprší zatvorením okna prehliadača.

Trvalé cookies

Trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení aj po zatvorení okna prehliadača. Cookies sa znovu aktivujú pri každej návšteve webstránky, ktorá cookies vytvorila. Môžu zostať vo Vašom zariadení dlhšiu dobu až kým nevypršia. Typická doba platnosti je pri trvalých cookies v rozsahu niekoľko dní až niekoľko rokov.

Zmena nastavení cookies

Ochrana osobných údajov

Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby

1.1. Prevádzkovateľ: CHEMSTROJ, s.r.o., so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 674 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 25207/V, ktorá je súčasťou holdingu ENERGOCHEMICA

1.2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“ a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), a príslušné vykonávacie predpisy.

1.3. Kontaktnou osobou prevádzkovateľa vo veci ochrany osobných údajov, ako aj plnenia ďalších povinností stanovených Zákonom o ochrane osobných údajov je:  , generálny riaditeľ CHEMOSTROJ, s.r.o.

1.4. účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené

1.5. právny základ spracúvania osobných údajov

1.6. oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f),

1.7. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje užívateľa tretej osobe a preto neuvádza identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu.

1.8. Doba uchovávania osobných údajov zodpovedá lehotám stanoveným zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a nadväzujúcimi právnymi predpismi, ak sú súčasťou registratúrneho záznamu. Ak sa na osobné údaje nevzťahuje pôsobnosť a lehoty podľa vyššie uvedených právnych predpisov, doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov.

1.9. Užívateľ webstránky má právnym poriadkom garantované práva vo vzťahu k svojim osobným údajom:

1.9.1. právo na informácie,

1.9.2. právo na prístup k osobným údajom,

1.9.3. právo na opravu osobných údajov,

1.9.4. právo na výmaz osobných údajov,

1.9.5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

1.9.6. právo na prenosnosť osobných údajov,

1.9.7. právo namietať spracúvanie osobných údajov,

1.9.8. automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

1.10. Právo na informácie

1.10.1. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie v lehotách

1.10.1.1. najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú,

1.10.1.2. najneskôr v čase prvej komunikácie s Užívateľom, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s Užívateľom, alebo

1.10.1.3. najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi.

1.10.2. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Užívateľovi pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné, ak má v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

1.10.3. Právo na informácie sa neuplatňuje

1.10.3.1. v rozsahu, v akom Užívateľ už dané informácie má,

1.10.3.2. v rozsahu, v akom sa poskytovanie týchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä ak sa spracúvajú osobné údaje na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, na ktorý sa vzťahujú podmienky a záruky, alebo ak je pravdepodobné, že povinnosť Prevádzkovateľa poskytnúť Užívateľovi informácie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania osobných údajov; Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný prijať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov Užívateľa vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti,

1.10.3.3. v rozsahu, v akom sa získanie týchto informácií alebo poskytnutie týchto informácií ustanovuje v osobitnom predpise, ktorý sa na Prevádzkovateľ vzťahuje a v ktorom sú ustanovené primerané opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov Užívateľa, alebo

1.10.3.4. ak osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného predpisu.

1.11. Právo na prístup k osobným údajom

1.11.1. Užívateľ má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú

1.11.2. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, Užívateľ má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácii o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Užívateľa, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Užívateľa, o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a nato nadväzujúce informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Užívateľa.

1.11.3. Užívateľ má právo byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

1.11.4. Prevádzkovateľ poskytne Užívateľovi jeho osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré Užívateľ požiada, môže Prevádzkovateľa účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje Užívateľovi spôsobom podľa jeho požiadavky.

1.11.5. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

1.12. Právo na opravu osobných údajov

1.12.1 Užívateľ má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Užívateľ právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

1.13. Právo na výmaz osobných údajov

1.13.1. Užívateľ má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

1.13.2. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak Užívateľ uplatnil právo na výmaz, ak

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) Užívateľ odvolá súhlas alebo výslovný súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) Užívateľ namieta spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Užívateľ namieta spracúvanie osobných, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

1.13.3. Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a na základe uplatnenia práva Užívateľa je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje Užívateľa o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

1.13.4. Ustanovenia o práve na výmaz osobných údajov sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel pri prijatí primeraných záruk pre práva dotknutých osôb, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz osobných údajov znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

e) na uplatnenie právneho nároku.

1.14. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

1.14.1. Užívateľ má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a) Užívateľ namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Užívateľ namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Užívateľ na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) Užívateľ namieta spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, alebo je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Užívateľa.

1.14.2. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ osobné údaje spracúvať len so súhlasom Užívateľa alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

1.14.3. Užívateľa, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

1.15. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

1.15.1. Prevádzkovateľ oznámi príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov realizované na základe uplatnenia práva Užívateľa, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

1.15.2. Prevádzkovateľ informuje o príjemcoch Užívateľa, ak to Užívateľ požaduje.

1.16. Právo na prenosnosť osobných údajov

1.16.1. Užívateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

1.16.1.1. sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu Užívateľ, Užívateľ vyjadril výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov alebo pracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Užívateľ, a

1.16.1.2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

1.16.2. Uplatnením práva na prenos osobných údajov nie je dotknuté právo podľa na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

1.16.3. Právo prenos osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

1.17. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

1.17.1. Užívateľ má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Užívateľa, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

1.17.2. Užívateľ má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak Užívateľ namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

1.17.3. Prevádzkovateľ je povinný výslovne upozorniť Užívateľa na právo namietať spracovanie osobných údajov z vyššie uvedených dôvodov najneskôr pri prvej komunikácii s ním, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

1.17.4. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže Užívateľ svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

1.17.5. Užívateľ má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel ako osobitné situácie zákonného spracúvania osobných údajov.

1.18. Vylúčenie rozhodnutia založeného na Automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

1.18.1. Užívateľ má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

1.18.2. Právo Užívateľa, aby sa naň nevzťahovalo rozhodnutie s právnymi účinkami založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

1.a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom,

1.b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov Užívateľa, alebo

1.c) založené na výslovnom súhlase Užívateľa.

1.18.3. V prípadoch podľa predchádzajúceho odseku písm. a) a c) je Prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov Užívateľa, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany Prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

1.18.4. Rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Užívateľa týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú, sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov okrem prípadov, ak sa osobné údaje spracovávajú na predmetný účel na základe výslovného súhlasu Užívateľa alebo spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu na a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov Užívateľa.

1.19. Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

1.19.1. Užívateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Od okamihu doručenia odvolania súhlasu užívateľa so spracovaním osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný ukončiť spracovávanie osobných údajov užívateľa. To neplatí, pokiaľ právo alebo povinnosť spracovávať osobné údaje aj po odvolaní súhlasu vyplýva zo zákona.

1.19.2. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

1.19.3. Užívateľ môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

1.20. Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100,

1.20.1. Užívateľ, ktorý je dotknutý a svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov (najmä: právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov...), je oprávnený podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

1.21. e) tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje fyzických osôb v rámci zákonného oprávnenia podľa § 78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov, keď Prevádzkovateľ ako zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nemá za cieľ akokoľvek narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

1.22. V prípade, že Prevádzkovateľ obdrží relevantnú informáciu o tom, že dotknutá osoba ďalej nespĺňa požiadavky podľa predchádzajúceho odseku, osobné údaje dotknutej osoby prestane vo vyššie uvedenom rozsahu a spôsobom spracovávať a bude s nimi naložené v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi.

1.23. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovaním osobných údajov Užívateľov poveriť tretiu osobu. Za dodržanie aplikovateľných právnych predpisov pri spracovaní osobných údajov treťou osobou zodpovedá Prevádzkovateľ, akoby osobné údaje spracovával sám.

Všeobecné obchodné podmienky

VOP Zmluvy o dielo [ dokument ]

VOP Zasielateľskej zmluvy [ dokument ]

VOP Kúpnej zmluvy na predaj [ dokument ]

VOP Kúpnej zmluvy na nákup [ dokument ]